English version:

Skopje International Airport is the main international airport in N. Macedonia. It is located southeast of the capital city, Skopje. The airport serves as a hub for both domestic and international flights, connecting N. Macedonia to various destinations around Europe and beyond. Skopje Airport features modern facilities, including shops, restaurants, and car rental services, to ensure a comfortable travel experience for passengers. It plays a crucial role in facilitating air travel in the region and contributes to the country's overall transportation infrastructure.

taxi airport skopje
rent a car skopje

Skopje Airport is located about 17 kilometers (10.5 miles) southeast of the city center. Since there wasn't a direct public bus service from the airport to the city center here are some key features and options for transportation from Skopje Airport to the city center:

Taxi Airport Skopje:

Kiwitaxi is an international airport transfer service that was founded in 2010. Their mission is to provide reliable and affordable transportation services to travelers around the world. Kiwitaxi currently operates in over 100 countries and 1,500 cities worldwide and offers a range of services, including airport transfers, point-to-point transfers, and hourly hire services. You can book your airport transfer to Skopje City Center in the widget below.

The booking system enables booking a shared or private transfer at the price known in advance. It is possible to select or set parameters of a trip: pick-up and drop-off locations, arrival flight number, date and time of a transfer, car class and capacity, and child seats availability. You can book your transfer from Skopje International Airport to every city, airport or train station in Macedonia or neighboring countries in the widget below.

In a commentary, one can leave a custom request, e.g. if one needs to transport bulky baggage or animals or if an English-speaking driver is needed and etc. The more information you provide, the more suitable transfer we can find for you - if something in your request is unclear, we will get in touch with you to clarify.

It is very simple for a client. One just needs to visit the Kiwitaxi website, select a desirable route, choose one of 13 tariffs and car classes, and complete the transfer booking form. We find a suitable carrier for you, send you a voucher, control how the service is provided and ask you for the feedback.

Rent a car skopje airport:

QEEQ is your best travel companion that provides you super value car rental deals over 800 car rental agencies in more than 200 countries. QEEQ Car Rental helps you compare the car rentals from the well-known brands like Hertz, Avis, Sixt, Europcar, and many more!

Through their website a travel lovers can investigate, explore, analyze costs and book an extensive variety of car rental options. Since their origin in 2017, they are helping travelers around the world with services from leaders in the car rental market to local specialists, as well as travel metasearch engines, bringing to the customers the best choices and deals for an unforgettable experience. You can book and pick up your desired car in the widget below.

Airport Shuttle:

Some hotels and travel agencies may provide shuttle services to and from the airport. Check with your accommodation or local transportation providers for availability.

Public Transportation:

As of our last update, there wasn't a direct public bus service from the airport to the city center.

Македонска верзија:

Меѓународниот аеродром Скопје е главниот меѓународен аеродром во Македонија. Се наоѓа југоисточно од главниот град Скопје. Аеродромот служи како центар за домашни и меѓународни летови, поврзувајќи ја Македонија со различни дестинации низ Европа и пошироко. Скопскиот аеродром располага со модерни капацитети, вклучувајќи продавници, ресторани и услуги, такси и рент а кар. Тој игра клучна улога во олеснувањето на воздушниот сообраќај во регионот и придонесува за целокупната транспортна инфраструктура на земјата. Скопскиот аеродром се наоѓа на околу 17 километри (10,5 милји) југоисточно од центарот на градот. Бидејќи немаше директен јавен автобуски превоз од аеродромот до центарот на градот, еве неколку опции за превоз од скопскиот аеродром до вашата посакувана дестинација:

Такси

Kiwitaxi е меѓународна компанија за аеродромски трансфери која е основана во 2010 година. Нивната мисија е да обезбедат сигурни и достапни транспортни услуги за патниците ширум светот. Kiwitaxi моментално работи во над 100 земји и 1.500 градови ширум светот и нуди низа услуги, вклучувајќи трансфери од аеродром, трансфери од точка до точка и услуги за изнајмување на час.

Системот за резервации овозможува резервирање на заеднички или приватен трансфер по однапред позната цена. Можно е да се изберат или да се постават следниве параметри : локација за преземање и заминување, број на летот на пристигнување, датум и време на трансферот, класа и капацитет на автомобил и достапност на детски седишта. На графиконот подолу можете да го резервирате вашиот трансфер од Меѓународниот аеродром Скопје до секој град, аеродром или железничка станица во Македонија или во некоја од соседните земји.

Во коментар, може да се остави барање, на пр. ако некој треба да транспортира гломазен багаж или животни или ако е потребен возач што зборува англиски и др. Колку повеќе информации обезбедите, толку посоодветен трансфер ќе се најде за вас - ако нешто во вашето барање е нејасно, компанијата ќе стапи во контакт со вас.

Треба само да ја посетите веб-страницата на Kiwitaxi, да изберете посакувана рута, да изберете една од 13-те тарифи и класи на автомобили и да го пополните формуларот за резервација за трансфер. Компанијата наоѓа соодветен превозник за вас, ви испраќа ваучер, контролира како се обезбедува услугата и ве прашува за повратна информација.

Рент а кар (Cheap Rent a car Skopje ceni)

QEEQ е вашиот најдобар придружник за патување кој ви обезбедува зделки за изнајмување автомобили на преку 800 агенции за изнајмување автомобили во повеќе од 200 земји. QEEQ Car Rental ви помага да ги споредите изнајмувањата на автомобили од познатите брендови како Hertz, Avis, Sixt, Europcar и многу други! Преку нивната веб-страница, љубителите на патувања можат да истражуваат, анализираат и да резервираат автомобили. Од нивното основање во 2017 година, тие им помагаат на патниците ширум светот со услуги од лидери на пазарот за изнајмување автомобили преку метапребарувачи за патување, нудејќи им на клиентите најдобр и најголем избор. Можете да резервирате и да го подигнете посакуваниот автомобил во графиконот подолу.

Аеродромски трансфер:

Некои хотели и туристички агенции може да обезбедуваат шатл услуги до и од аеродромот. Проверете кај вашето сместување за достапност на оваа услуга.

Јавен превоз:

Според нашите последни информации, нема директен јавен автобуски превоз од аеродромот до центарот на градот.

Ако сакате редовно да добивате информации за нашите најдобри можности и понуди за патување на вашата електронска адреса, претплатете се на нашиот бесплатен билтен!


Заследете ја нашата страна на Фејсбук за да бидете во тек и да не пропуштите ниту една наша понуда или посетете не на Travelko.mk 😄

Tags (taxi airport skopje, rent a car skopje, rent a car skopje airport, rent a car skopje ceni, cheap rent a car skopje, rent a car skopje)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *